१८ वयाचो आसताना, पंच सदस्य जावपी मैगिणे गांवचो अर्जून भाऊ! सत्तरी- देवेंद्र गांवकार

0
54

 

अर्जून मेळेकार गेली ४२ वर्सा जाली राजकारणान आसा. तें सात फावटी पंच सदस्य म्हूण निवडून आयला. १८ वर्सा पिरायेचो आसताना, तें मैगिणे गांवचे पंच सदस्य म्हूण पयलें फावट नीवडून आयलें. तांची पीराय आता ६० वर्सा आसा.

मेळावली गांवचे लोक जेन्ना आयआयटी प्रकल्पा विरोधात रस्त्यार आयलें, तेन्ना तांचां वांगडा आनी तांचा बरोबर, गुळेली पंचायतीचो एकूच पंच सदस्य आशिल्लो आनी आजूनय आसा. तो म्हळ्यार अर्जून भाऊ.

तांचेर खूब चेपन आनी प्रेसर आयलो कि तुमी एक मुळ बिजेपी कार्यकर्ते आमी आयआयटीक कित्याक सपोर्ट करता म्हूण. बिजेपी सरकाराक आयआयटी प्रकल्प हो सत्तरीनूच जावपाक जाय म्हूण. पूण तें अजिबात भिलें ना कारण, इतलेच कि बिजेपी पार्टीन केन्नाच वाळपयचा लोकांक केन्नाच मदत केली ना.

इतलें आसून लेगीत अर्जून मेळेकारान बिजेपी पार्टीक वावूरपाचे बंद केलें ना आनी तांकां गोंय बिजेपी पार्टीन केन्नाच सर्पोट कोलो ना. तें एक हाडाचे बिजेपी कार्यकर्ते आसुन लेगीत सुदा. कारण इतलेच कि तें एक मुळ सत्तरी भूमी पूत्र जावन आसा म्हूण. आनी कुडवाळी समाजान जल्माक आयल्या म्हूण.

वाळपय मतदार संघाचो पयलेंच फावट जेन्ना बिजेपीचो आमदार जाल्लो. तेन्ना त्या आमदाराक निवडून हाडपाक अर्जून भाऊचो व्हडलो वाटो आशिल्लो. अर्जून भाऊची एक खाशियत आसा. ती अशीं…क्यदो व्हडलो राजकीय फूडारी तांचा मुखार ऊबो आसूनी. तें कशेंत मान सकयल घालीना. सरळ पळयता.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here