26 C
Panjim
Thursday, August 11, 2022

अंदू भरपूर पावसाक लागून सत्तरी तालूक्यात शेतां भाताक बाम जालो आनी भाता जाली पोल. देवेंद्र गांवकार

spot_img
spot_img

सत्तरी: अंदू उटांगाराचा पावसाक लागून सत्तरीत शेतां भाताक जालो बाम आनी भाता जाली पोल. आता वर्स भर कितें खावपाचे?. हो व्हडलो प्रस्न पडला, बुद्रूक करमळी गांवच्या शेतकारांक. सरकाराकडल्यान आमकां मदतीची कायच अपेक्षा ना. कारण आमच्या शेतां जमनीचो मालकी हक्क आमकां सरकारान आयज मरेंन दिलो ना. ताका लागून आमकां कृषी कार्ड करपाक मेळना. कृषी कार्ड करपाक मालकी हक्क जमीन जाय पडटा. आनी आमच्या कडेन मालकी हक्काची जमीन नसल्यां कारणान आमकां सरकारी शेती सुविधांचो कायच लाभ घेवपाक मेळना. ताका लागून आमकां आता कोनाचोच आदार ना. तेन्ना आमी संगळ्ये शेतकांर सरकाराक उलो मारता कि आमाकां आमच्या जमीचो मालकी हक्क दियात म्हूण.

ह्या खेपे भरपूर पावसाक लागून सत्तरीत चडशी शेतां भाता सामकी नश्ट जाली. सत्तरी तालूक्यात चडशां शेतां भातांक दिस रात पावसाक लागून, भाताक बाम लागलो आनी संगळी शेतां भाता पोल जाली. पोल जाल्यां कारणान शेतकारांक कायच भात मेळपा ना, ह्या वर्सा. जेन्ने करून दिस रात शेतात राबपी शेतकारांक, ह्या खेपे उपाशी मरपाची पाळी आयल्या. अशें शेतकांर म्हण्टा.

संगळी शेतां भाता, ह्या खेपे पावसान सामकीच काबार जाल्यांन वाळपयचा झोनल अॅग्रीकलचर आॅफीसान कागाळ केली. शेती अधिकाऱ्यानी गावगीऱ्या वाठारांनी वचून भातांची पळोनी केली आनी शेतकारांक व्हडली व्हडली ज्ञाना सांगली. शेतकाऱ्या खातीर कायच केलें ना. तांकां सांगले कि तांकां सरकारा कडल्यान कायच लुकसान भरपायी मेळपा ना म्हूण. कारण इतलेंच कि तांचाकडेन कृषी कार्ड ना.

शेतकार दयानंद गांवकाराचा, म्हण्यां प्रमान ताचा शेताक दाट पावसाक लागून पयली धवो वाको जालो, मागीर तांबडो वाको जालो आनी आता संगळे भात पोल जावन उबें आसा. ह्या वर्सा कायच भात मेळपा ना. अशें केन्नाच जाले ना. आमची फाटली कितलीशींत पीडी शेत भात करीत आयल्या. पूण पयलेच खेंपे अशें संगळे भात पोल जावन आसा. ताका लागून आता आमचेर उपाशी मरपाचे संकट आयल्या.

आमी शेत अधिकाऱ्याक सांगले कि आमची शेतां भाता संगळी काबार जाल्या, अंदू. पूण त्येचानी कायच केले ना. कारण इतलेच आमचाकडेन कृषी कार्ड ना. आमी खूब फावटी मारल्यो अॅग्रीकलचर आफीसान कृषी कार्ड करपाक. शेती अधिकाऱ्यानी आमकां प्रत्येक खेपे सांगले कि आमचे कृषी कार्ड जावपा ना. आमच्या कडेन जमनीचो मालकी हक्क ना. अशें चंद्रू गांवकारान सांगले.

आमचो शेतकाऱ्याचो आता सरकाराक एकूच उलो. तो म्हटल्यार आमकां आमच्या जमनीचो मालकी हक्क दियात. कसो करून तरी दियात. पूण मालकी जमीन हक्क दियात. अशें बाबल पर्येकारान सरकाराकडेन सांगणें केला.

triumph-high school-ad
- Advertisement -spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest On Hub Encounter

YouTube player

Latest on Passay

YouTube player
YouTube player

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest Articles

- Advertisement -spot_img