२००५ सालात वादळ्यान जाल्लीं नुकसान भरपाई आजून मेरेन सत्तरीच्यां शेतकऱ्याक मेळूना

Share This Post

सत्तरीच्यें शेतकार ह्या सरकाराकडे मागता कि ती नुकसान भरपाय पयली दिवची.

 

देवेंद्र गांवकार
सत्तरी: २००५ सालात वादळ्यान जाल्लीं नुकसान भरपाई आजून मेरेन सत्तरीच्यां शेतकऱ्याक मेळूना. सत्तरीच्यें शेतकार ह्या सरकाराकडे मागता कि ती नुकसान भरपाय पयली दिवची.
सत्तरीचें शेतकांर म्हणटा की १४ वर्सा पयली, तें म्हळ्यार २००५ अशेच एक पावसाचे अानी वाऱ्याचे वादळ आयील्लें गोयात जे ह्या वर्सा आयला तशे. त्या वेळ्यार अशीत खूबशा लोकांक सामकी नूकसान जाल्ली. जशी आता जाल्ली आसा.
त्या वेळ्यार, तें वादळा उपरांत, अशेच सरकारी अधिकारी गांवानी वचून लोकांक मेळटालें आनी तांका जी नुकसान जाल्ली ताचो रिर्पोट करून, त्या वेळ्यार त्या सरकारांक दिल्लो. जशे आता सरकारी अधिकारी करता तशे.
त्या वेळ्यार काय सरकारी अधिकाऱ्यानी, काय शेतकऱ्याकडल्यान पयश्यें सूध्या घेतील्लें तांचो सरकाराक लूकसान भरपाईचो रिर्पोट बरो बरोन धाडता म्हूण सांगून.
पूण तातूतल्या ९० टक्के सत्तरीच्यां शेकऱ्यांक आयज मेरेन ती नुकसान भरपाई सरकारान दिली ना. तेन्ना सत्तरीच्यें शेतकांर आता सरकाराकडे मागता की ह्या सरकारान ती नुकसान भरपाय पयली दिवची.

0 Reviews

Write a Review

Goa News Hub

Read Previous

Follow Aap Govt Model of free health care: AAP

Read Next

IDC to withdraw cases against five SEZ promoters. 

Leave a Reply