वाळपच्या सरकारी इस्पितळातल्यां दोतोरांक माकड तापाचेर नियंत्रण हाडपाक यश आयलें

Share This Post
देवेंद्र गांवकार
वाळपय: एका वेळ्यार ‘माकड ताप’ रोगान(Kyasanur Forest Disease-KFD) आंखी सत्तरी हालयली. सत्तरींचा गावगीऱ्या वाठारातल्यां लोकां भीतर माकड तापान एक भय निर्माण केलो. वता थय माकड ताप रोगाची चर्चा आसताली.
एप्रिल २०१५, पयलो माकड तापाचो दूयेती सापडलो. तो पाली सत्तरी गांवात. मागीर २०१५ वर्सा सगळें मेळून ३० माकड ताप दूयेती सापडलें आणी माकड ताप रोगान एक जीव घेतलो.
माकड ताप रोगाची लक्षंणा ही फक्त गिमांचा दिसानी सापडता(समर सिजनात) ह्या दिसांनी गांवातलें लोक चड रानात वतात आणी आप-आपल्या काजूनी वता. काजू नीतळ करपारक. तेन्ना किट्यों आगांक लागता.
दूसऱ्या सिजनात तें म्हळ्यार डिसेंबर २०१५ तें मे २०१६, माकड ताप सत्तरीत चडूच तापलो. सांगपाचे म्हळ्यार माकड ताप सामको ‘खलीबली’ जालो अाणी तीन लोकांचे बळी घेतलें, तशेंत २७७ दूयेती सापडलें.
तिसऱ्या सिजनात, नोवेंबर २०१६ तें मे २०१७, ८८ दूयेती मेळें अाणी एकट्याचो जीव गेलो.
चवत्या सिजनात, नोवेंबर २०१७ तें मे २०१८, ५७ दूयेती मेळें आणी माकड रोगान एकट्याचो जीव घेतलो.
आणी ह्या वर्सा, १३ दूयेती सापडलें. आणी माकड तापान कोणाचो जीव घेतलो ना, ह्या खेपे. वाळपयचा सरकारी इस्पितळातल्या दोतोरांनी माकड ताप रोगाचेर नियंत्रण हाडपाक सत्तरीत खूबच बरे काम केले.

0 Reviews

Write a Review

admin

Read Previous

20-days Monsoon session to begin from July 15

Read Next

20 budding talent selected as Goa Scholars

Leave a Reply