सत्तरी होंडा गांवात आयलें व्हडले चक्रीवादळ

0 435
देवेंद्र गांवकार

- Advertisement -

सत्तरी: काल राती अकस्मात  पयलेच फावट होंडा सत्तरी गांवकार वाड्यार एक व्हडलें चक्रीवादळ आयलें. हें चंक्रीवादळ फक्त दोन मिंन्टाचें आशिल्लें.
पूण त्या दोन मिंन्टानीं आक्कों होंडा सत्ततरी गांव अकक्षरक्षा हालयलो. चडशां लोकांचें घराचे नळें आणी पत्र्यें उबोन गेले. गोरवांक रावपाक बांदील्लो खोपी सामक्यों खाबार जालों. आनी काय लोकांचें घराचें चिरें सूदा पडलें.
होंडा गांवच्या लोकांच्या म्हण्यांप्रमाणे सूमार २० लाखाचें नुकसान होंडा गांवकार वाड्यार जाला.
गांवच्या लोकांनी होंडा पंचायतीक कळयलें, पूण आजून मेरेन पंचायतीचो तलाठी गांवात चवकशी करूक पावील्लो ना. तलाठीन लोकांक सांगला की जे कित्ये उबोन गेला ते सगळें तशेंत दवरात. आपूण गांवात फावट मारता म्हूण. होंडा गांवचें लोक त्या तलाठ्याची वाट पळयेत बसल्या. केन्ना तो तलाठी गांवात येतलो म्हूण. पूण त्या तलाठ्याक गांवच्या लोकांचें पडील्लें ना. तो तलाठी आजून मेरेन होंडा गांवकार वाड्यार पावील्लो ना.
आम्हीं सगळ्यां गांवच्या लोकांनी, गांवचे पंचायतीक चक्रीवादळा बदल कळयलें पूण आजून मेरेन होंडा पंचायतीचो तलाठी आमच्या गांवात पावल्लो ना. म्हांका दिसता तो तलाठी चक्रीवादळा बराबोर उबोन गेलो आसतलो. अशें शाबा गांवकारान सांगलें.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.